Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E

Zarząd Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, iż w dniu 21 marca 2013 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 14 marca 2013 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji 40.450.000 (słownie: czterdzieści milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E objętych w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem praw poboru (zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 KSH).

Tym samym kapitał zakładowy spółki Mobile Factory S.A. został podwyższony z kwoty 155.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 4.200.000,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy złotych).

W wyniku powyższego kapitał zakładowy Spółki składa się z 42.000.000 (słownie: czterdzieści dwa miliony) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 1.000.000 (słownie: milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
e) 40.450.000 (słownie: czterdzieści milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Katarzyna Czub – Członek Zarządu