Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C i D. Tekst jednolity Statutu Spółki.

Zarząd MOBILE FACTORY S.A. informuje, iż dnia 05.06.2012 r. otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego o dokonaniu przez powyższy Sąd rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 155.000,00 zł i rejestracji 200.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 150.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D.

W związku z powyższym, aktualny kapitał zakładowy MOBILE FACTORY S.A. w wysokości 155.000,00 zł składa się z 1.550.000 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Emitent informuje, iż po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 1.550.000.

Ponadto Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający wskazaną powyżej zmianę wysokości kapitału zakładowego MOBILE FACTORY S.A.

Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 5 ; § 4 ust. 2 pkt 2b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Paklikowski – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kuna – Wiceprezes Zarządu