Zawarcie znaczącej umowy ramowej w zakresie doradztwa oraz usług informatycznych