Zawarcie z Akcjonariuszami umów ograniczających zbywalność akcji MBF Group S.A.