Zawarcie umowy ramowej ze spółką Sabras Trading Sp. z o.o.