Zawarcie umowy nabycia akcji w spółce z branży e-commerce przez Emitenta oraz spółkę zależną