Zawarcie istotnej umowy nabycia aktywów przez spółkę zależną MBF Inwestycje Kapitałowe