Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013