Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2012