Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2016 r.