Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2016 r.