Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2016 r.