Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2015 r. MBF Group S.A.