Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2015 r. MBF Group S.A. – korekta