Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2014 r. MBF Group S.A.