Rekomendacja Zarządu w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną Spółce oraz udzielenie absolutorium poprzedniemu Zarządowi