Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego