Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C i D. Tekst jednolity Statutu Spółki.