Opóźnienie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.