Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Factory S.A. wraz z projektami uchwał