Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. wraz z projektami uchwał