Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MBF Group S.A. w dniu 30 maja 2017 roku