Korekta raportu bieżącego nr 52/2016 – Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej