Jednostkowy raport roczny MBF Group S.A. za rok obrotowy 2015