Raport okresowy za IV kwartał – komentarz spółki

Z całą pewnością ubiegły rok był najlepszym w historii rokiem dla spółki MBF Group S.A. Natomiast IV kwartał był najlepszym kwartałem minionego roku. Powyższa ocena oparta jest zarówno bezpośrednio na wynikach finansowych Emitenta, a także jej spółki zależnej MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. oraz pozostałych zdarzeniach gospodarczych, jakie miały miejsce w naszej Spółce. Emitent odnotował rekordowy zysk netto, który widoczny jest w rozliczeniu poszczególnych umów oraz w przepływach pieniężnych Emitenta. Znacznie zredukowano zobowiązania Spółki i uporządkowano jej finanse.

Z uwagi na potrzebę szerszego komentarza odnośnie osiągniętych wyników zdecydowaliśmy się umieścić dodatkowy rozbudowany opis dotyczący wyniku finansowego i kluczowych wskaźników. Niniejsza forma zwalnia nas z obowiązku formalnego komentarza, bo nie jesteśmy ograniczeni regulaminem NewConnect. Dzięki temu możemy zwrócić uwagę na kilka wątków pobocznych i przekazać własne subiektywne opinie.

Po IV kwartale 2020 roku na poziomie jednostkowym odnotowano stratę 1.630.831 zł, natomiast na poziomie skonsolidowanym stratę 317.784 zł. Wynik spowodowany jest kluczową operacją księgową, która została wykonana zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości i z uwagi na sprzedaż akcji spółki Vabun S.A., tj. aktualizacją wartości aktywów finansowych (aktualizacja równa sumie 2.293.460 zł). Innymi słowy, gdyby nie doszło do transakcji sprzedaży, to na koniec roku wynik finansowy byłby obniżony o taką właśnie kwotę. Aktualizacja wartości aktywów finansowych dokonywana jest na koniec każdego roku obrotowego, a wynik tej transakcji – dopóki dane aktywo finansowe nie zostanie sprzedane – powoduje zysk lub stratę bilansową.

Analizując powyższy wynik i mając jednocześnie na względzie przyjętą politykę rachunkowości (publikowaną niezmiennie w każdym raporcie okresowym) należy przede wszystkim zwrócić uwagę pkt VIII polityki:

VIII. Inwestycje długoterminowe spółka wycenia wg przepisów ustawy o rachunkowości. Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczone do aktywów trwałych (z wyjątkiem inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne) wycenia się w cenie nabycia, pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji spółka wycenia według zasad określonych dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W przypadku możliwości wyceny inwestycji długoterminowej (udziałów lub akcji) wg wartości rynkowej (rynek alternatywny lub regulowany) stosuje się aktualizację wyceny na koniec kwartału umożliwiającego taką wycenę oraz na koniec każdego roku obrotowego. Rozchód aktywów finansowych następuje metodą FIFO (pierwsze przyszło, pierwsze wyszło).

Wydaje się, że powyższe powinno rozwiewać wszelkie wątpliwości i świadomy inwestor od początku musiał sobie zdawać sprawę z konieczności wykonania aktualizacji i jej wpływ na wynik bilansowy Emitenta. Mało tego – jeśli takowa aktualizacja nie byłaby dokonana z końcem IV kwartału, to i tak bezwzględnie należałoby ją zastosować w raporcie rocznym za 2020 rok. W takim scenariuszu bez wątpienia podniósłby się lament, że Spółka świadomie zmanipulowała prezentację wyniku po IV kwartale (w dowolnym celu – na pewno szybko powstałyby stosowne teorie), a dopiero w raporcie rocznym pokazała „jak jest naprawdę”. Gra nie warta świeczki, a inwestor świadomy konieczności dokonania stosownych aktualizacji i tak zdawałby sobie sprawę o nieuchronności wskazanej operacji księgowej.

Powyższe nie zmienia najważniejszego, czyli faktycznego zysku podatkowego, jaki był udziałem Emitenta w IV kwartale i cały 2020 roku. Zdarzenie znajduje potwierdzenie w rachunku przepływów pieniężnych, gdzie odnotowano dodatnie przepływy w zakresie działalności operacyjnej – aż 899.838 zł na poziomie jednostkowym i prawie drugie tyle, bo 1.408.678 zł na poziomie skonsolidowanym (!) Na poziomie skonsolidowanym rachunek przepływów pieniężnych odnotowuje zysk z działalności inwestycyjnej w kwocie 1.442.322 zł i jest to wynik, który zawdzięczamy zamkniętym pozycjom w spółce zależnej MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. Podsumowując, każdy z inwestorów może wyliczyć, iż teoretyczny wynik finansowy „oczyszczony” o aktualizację aktywów wyniósłby ponad milion złotych na poziomie jednostkowym i ponad 2 mln złotych na poziomie skonsolidowanym.

Można spróbować wyliczyć potencjalny zysk netto, gdyby nie dokonano aktualizacji. W drugim scenariuszu można by także wyliczyć wynik netto z zastosowaniem aktualizacji, ale zakładając, że nie odnotowano zdarzeń finansowych jakiej miały miejsce w Spółce w IV kwartale. I tak, pamiętając, że jest to tylko hipoteza i nie ma uprawnienia do prezentacji takich wyników, dochodzimy do wniosku, że jeśli Emitent nie dokonałby po IV kwartale aktualizacji wyceny spółki Vabun S.A. (w związku z jej sprzedażą), to wynik na poziomie jednostkowym wynosiłby ok. +1 mln zł, a na poziomie skonsolidowanym ok. +2,4 mln zł. Z drugiej zaś strony, gdyby nie doszło do zdarzeń, jakie miały miejsce w IV kwartale, to przy zastosowanej obecnie aktualizacji wyceny wynik wynosiłby ok. -2,6 mln zł jednostkowo oraz -2,7 mln zł skonsolidowanie. Wszystko to jednak fikcja księgowa, która jednak oddaje rzeczywisty wynik osiągnięty przez Emitenta. Fikcją nie jest także podatek dochodowy od faktycznego wyniku podatkowego (nie bilansowego), jaki Spółka będzie zobowiązana zapłacić.

Stąd kluczem to właściwego zinterpretowania osiągniętych wyników są dane dodatkowe prezentowane w raporcie okresowym. W tym wypadku o ogromnym sukcesie Emitenta wskazują wyniki podane w rachunku przepływów pieniężnych: Jednostkowo przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej tylko w samym IV kwartale dały Spółce +899.839,17 zł przy narastającym wyniku aż +1.179.782,03 zł, a w wersji skonsolidowanej odpowiednio +1.408.678,59 zł i +1.642.325,82 zł (!). Natomiast przepływy pieniężne netto razem jednostkowo wyniosły +899 839,17 zł i narastająco +919.782,03 zł oraz po konsolidacji +1.408.679,59 zł za IV kwartał i +1.382.325,82 zł narastająco po IV kwartale. To jest prawdziwy obraz sukcesu Spółki, łatwy do odczytania dla każdego, kto właściwie potrafi zinterpretować wyniki Emitenta.

Dzięki rekordowo dobremu kwartałowi Spółka w znaczący sposób obniżyła swoje zobowiązania – jednostkowo zobowiązania i rezerwy na zobowiązania spadły z 1.643.757 zł w roku poprzednim do 891.131 zł obecnie oraz skonsolidowanie z 2.805.036 zł do 1.012.857 zł (tj. o ponad ok. 1,8 mln zł).

Nieznacznemu obniżeniu uległy aktywa obrotowe, natomiast wobec sprzedaży całego pakietu akcji spółki Vabun S.A. znacząco obniżona została wartość długoterminowych aktywów finansowych. Pojawienie się zapasów spowodowane jest obsługą bieżących kontraktów i umów.

Wobec odnotowanego zyski z poszczególnych transakcji oraz umów handlowych odnotowaliśmy potężny przyrost środków pieniężnych na koniec okresu. Na poziomie jednostkowym jest to kwota 1.470.818 zł (wobec 575.340 zł rok wcześniej), a na poziomie skonsolidowanym aż 2.090.165 zł (wobec 707.839 zł rok wcześniej).

Jak zwróciliśmy w raporcie okresowym spora część przychodów spółki z tytułu zawartych w III i IV kwartale umów i kontraktów zostanie zafakturowana i rozliczona w I i II kwartale 2021 roku, co pozwoli nam skupić się nad bieżącymi projektami i realizacjami już podpisanych. Spółka skutecznie wdraża zaktualizowaną strategię rozwoju, dzięki czemu wszyscy liczymy na powtarzalność wyniku finansowego.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości odnośnie zaprezentowanych wyników, kwestii związanych ze spółką i grupą kapitałową, bieżącymi projektami oraz jej przyszłością – pozostajemy do Waszej dyspozycji – proszę kierować zapytania na nasz adres e-mail. W miarę możliwości i w ramach obowiązującego prawa, będziemy na wszystkie kierowane do nas zapytania odpowiadać.