Raport 11/2014

Zawarcie umowy na uzupełnienie niedoborów scaleniowych w związku z procesem scalenia akcji Mobile Factory S.A.

Zarząd Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 8/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku dotyczącego rekomendacji Zarządu w sprawie uchwały o scaleniu akcji Spółki, informuje, iż w dniu 28 stycznia 2014 roku Emitent zawarł umowę ze spółką Instytut Biznesu sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie, na mocy której spółka Instytut Biznesu sp. z o.o. wyraziła zgodę i zobowiązała się do pokrycia niedoborów scaleniowych, które mogłyby powstać podczas procesu scalania akcji Spółki, w liczbie nie większej niż 100.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł. Pokrycie niedoborów scaleniowych zostanie przeprowadzone przez spółkę Instytut Biznesu sp. z o.o. zgodnie z procedurami określonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Zapisy umowy przewidują, iż w przypadku niedokonania przez Emitenta procesu scalenia akcji do 31 grudnia 2014 roku lub niepodjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały w przedmiocie scalenia akcji i zmiany statutu Spółki, ww. umowa zostanie automatycznie rozwiązana.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Katarzyna Czub – Członek Zarządu

Zarząd Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 8/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku dotyczącego rekomendacji Zarządu w sprawie uchwały o scaleniu akcji Spółki, informuje, iż w dniu 28 stycznia 2014 roku Emitent zawarł umowę ze spółką Instytut Biznesu sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie, na mocy której spółka Instytut Biznesu sp. z o.o. wyraziła zgodę i zobowiązała się do pokrycia niedoborów scaleniowych, które mogłyby powstać podczas procesu scalania akcji Spółki, w liczbie nie większej niż 100.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł. Pokrycie niedoborów scaleniowych zostanie przeprowadzone przez spółkę Instytut Biznesu sp. z o.o. zgodnie z procedurami określonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Zapisy umowy przewidują, iż w przypadku niedokonania przez Emitenta procesu scalenia akcji do 31 grudnia 2014 roku lub niepodjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały w przedmiocie scalenia akcji i zmiany statutu Spółki, ww. umowa zostanie automatycznie rozwiązana.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Katarzyna Czub – Członek Zarządu