Przerwa w obradach NWZA spółki Mobile Factory S.A. oraz treść podjętych uchwał.

Zarząd Mobile Factory S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 13 sierpnia 2012 r. podjęło uchwałę o przerwie w obradach. Obrady zostaną wznowione w dniu 12 września 2012 r. o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej dr Wisława Boć Karolina Warczak-Mańdziak spółka cywilna, ul. Powstańców Śląskich 121/207, 53-332 Wrocław, Budynek „Rondo Verona”. Treść uchwał podjętych do ogłoszenia przerwy w obradach przedstawiono poniżej.

 UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MOBILE FACTORY S.A. W DNIU 13 SIERPNIA 2012 R.:

Uchwała Nr 1/VIII/NWZ/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna
z dnia 13 sierpnia 2012 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
§ 1.
Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Maciej Jarzębowski.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1/VIII/NWZ/2012:
– oddano ważne głosy z 1.056.310 akcji, które stanowiły 68,15% kapitału zakładowego Spółki,
– oddano 1.056.310 ważnych głosów, w tym 1.056.310 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 2/VIII/NWZ/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna
z dnia 13 sierpnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
§ 1.
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z działalności Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
13. Podjecie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela Serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu, wyrażenia zgody na dematerializację akcji Serii E i ich wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w
Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2/VIII/NWZ/2012:
– oddano ważne głosy z 1.056.310 akcji, które stanowiły 68,15% kapitału zakładowego Spółki,
– oddano 1.056.310 ważnych głosów, w tym 1.056.310 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 3/VIII/NWZ/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna
z dnia 13 sierpnia 2012 r.
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§1
Działając na podstawie art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 12.09.2012 (dwunastego września dwa tysiące dwunastego roku) do godziny 12:00.
§2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż dalsza część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej dr Wisława Boć, Karolina Warczak-Mańdziak spółka cywilna we Wrocławiu przy ulicy Powstańców Śląskich nr 121 lok. 207, dnia 12.09.2012 roku o godzinie 12:00

W głosowaniu nad uchwałą nr 3/VIII/NWZ/2012:
– oddano ważne głosy z 1.056.310 akcji, które stanowiły 68,15% kapitału zakładowego Spółki,
– oddano 1.056.310 ważnych głosów, w tym 1.056.310 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 punkt 6, 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Paklikowski – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kuna – Wiceprezes Zarządu