Prognoza wyników finansowych na 2014 rok

Opublikowano raport EBI odnoszący się do prognoz wyniku finansowego w 2014 roku. Spółka zakłada wzrost przychodów i zysku netto w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jak czytamy w prognozie – Grupa MBF przewiduje osiągnięcie przychodów ze sprzedaży netto na poziomie 1.350.000 zł, co oznacza wzrost aż o ok. 46% w stosunku do wyniku osiągniętego w 2013 roku. Przy rosnących przychodach spółka zakłada także wzrost zysku netto o ok. 10%, co powinno przełożyć się na kwotę 170.000 zł. Z uwagi na to, że spółka przewiduje utrzymanie w portfelu kilku inwestycji zysk netto nie rośnie proporcjonalnie do jej przychodów.

Ponadto w zaprezentowanej prognozie zwracają uwagę informacje o przepływach środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej w pozycji wpływy. W roku poprzednim było to niewiele ponad 200.000 zł, a obecnie spółka prognozuje kwotę wpływów na poziomie 2.600.000 zł. Oczywiście na końcowy wynik będą miały znaczenie także wydatki i dopiero znając wszystkie dane będzie można pokusić się o końcową ocenę wyniku finansowego MBF Group.

Co istotne, w raporcie spółka zaznacza, że prognozę sporządzono m.in. na podstawie wyniku finansowego osiągniętego w I półroczu 2014, podpisanych umów z kontrahentami i podwykonawcami oraz negocjowanych umów objęcia akcji z dwoma podmiotami (w ramach w ofert PreIPO/IPO, przy założeniu zamknięcia jednej z dwóch inwestycji w 2014 roku).

Szacunkowe wyniki finansowe nie podlegały weryfikacji przez biegłego rewidenta, a spółka w razie konieczności będzie dokonywała bieżącej oceny możliwości realizacji przyjętych prognoz.