Prognoza wyników finansowych Mobile Factory S.A. na 2013 rok

Zarząd Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości prognozę wyników finansowych Emitenta na 2013 rok.

– Przychody netto ze sprzedaży: 1.250.000 PLN
– Zysk netto: 225.000 PLN

Zarząd Spółki wskazuje, że powyższa prognoza oszacowana jest na podstawie:

(a) aktualnych możliwości wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji serii E,
(b) wyniku finansowego osiągniętego w I półroczu 2013 roku oraz
(c) aktualnie negocjowanych umów nabycia istotnych aktywów, w tym udziałów w spółkach, których finalizacja jest planowana na III i IV kwartał 2013 roku.

Prognoza nie zakłada pozyskania przez Spółkę środków unijnych, o które Emitent zamierza aplikować w bieżącym roku.

Powyższe szacunkowe wyniki finansowe nie podlegały weryfikacji przez biegłego rewidenta. Odpowiedzialność za realizację powyższej prognozy ponosi Zarząd Spółki.

Zarząd Spółki informuje, że będzie dokonywał bieżącej oceny możliwości realizacji przyjętych prognoz. Bieżąca ocena poczyniona zostanie co najmniej raz na kwartał, a wyniki tej oceny Spółka opublikuje w ramach raportu okresowego (kwartalnego) lub w formie raportu bieżącego. Ponadto Spółka zakłada, że oprócz zdarzeń związanych z typową działalnością Emitenta, żadne inne wydarzenia nie będą miały wpływu na wyniki finansowe Emitenta, a w szczególności zdarzenia nadzwyczajne.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Katarzyna Czub – Członek Zarządu