Prognoza wyników finansowych MBF Group na 2018 rok

Aktualna sytuacja finansowa MBF Group S.A. oraz założenie kontynuacji przyjętej strategii rozwoju pozwoliły Zarządowi Spółki do wykonanie prognozy wyników finansowych na 2018 rok. Szacunki zostały wykonane dodatkowo w oparciu o fakt upublicznienia spółki portfelowej Vabun S.A, co umożliwi urynkowienie jej wyceny, monetyzację zawartych już umów handlowych oraz możliwości jakie stoją przed spółką w związku z wykorzystaniem środków pochodzących z emisji akcji serii H.

Z uwagi na powyższe Zarząd szacuje, że na koniec 2018 rok MBF Group S.A. będzie mógł się pochwalić następującymi wynikami:

  • Przychody ze sprzedaży: 5.200.000 zł
  • Zysk netto: 2.900.000 zł

Zarząd Spółki informuje, że będzie dokonywał bieżącej oceny możliwości realizacji przyjętych prognoz. Ocena będzie odbywać się w oparciu o analizę przychodów ze sprzedaży i ponoszonych kosztów, aktualizację wyceny inwestycji oraz bieżącą kontraktację umów handlowych. Jednocześnie Zarząd Emitenta zawiadamia, że o ewentualnych korektach będzie informować w formie raportów bieżących, przy czym raport bieżący zawierający korektę prognozy będzie stanowił nową prognozę wyników Spółki.

Spółka zakłada, że oprócz zdarzeń związanych z typową działalnością Emitenta, żadne inne wydarzenia nie będą miały wpływu na jej wynik finansowy (z wyłączeniem zdarzeń nadzwyczajnych).