Ponad 1,2 mln zł zysku dla MBF Group. Informacja prasowa

Notowana na rynku NewConnect spółka MBF Group S.A. poinformowała o otrzymaniu zawiadomienia od podmiotu zależnego odnośnie sprzedaży całości objętych akcji spółki z branży gier komputerowych i zamknięciu inwestycji. 

Zgodnie z opublikowanym raportem całkowity przychód ze sprzedaży wyniósł 1.504.867,45 zł, co oznacza osiągnięcie zysku brutto na poziomie 1.244.867,45 zł (stopa zwrotu ze sprzedaży wyniosła 478,80%). MBF Group posiada w spółce zależnej 98,00% głosów na zgromadzeniu wspólników i kapitale zakładowym spółki.

„Zarząd MBF Group S.A. uważa, za celowe przyjęcie rekomendacji i głosowanie za wypłaceniem od 75% do 100% osiągniętego w spółce zależnej zysku netto za 2020 rok w formie dywidendy.” – komentuje Janusz Czarnecki, Prezes Zarządu – „Jednak niezależnie od powyższego cały przychód i zysk pozostanie w Grupie Kapitałowej MBF, co będzie miało potężny pozytywny wpływ na wynik finansowy Emitenta na poziomie skonsolidowanym za IV kwartał oraz w całym 2020 roku. Dodatkowo trzeba jeszcze pamiętać o bieżących kontraktach i umowach, jakie wykonujemy.”

Jak się okazuje, sukces przedsięwzięcia oraz zawiązane relacje biznesowe otwierają spółce MBF Group S.A. oraz jej podmiotowi zależnemu możliwość udziału w kolejnych podobnych przedsięwzięciach. „Konsekwentnie będziemy realizowali strategię budowy zrównoważonych i zdywersyfikowanych przychodów dlatego już dzisiaj rozpoczęliśmy rozmowy i negocjacje w rozwój jednego ze studiów developerskich, który pracuje nad kilkoma tytułami na telefony i konsole. Jesteśmy we wczesnej fazie Pre-IPO, co przy sukcesie przy stole negocjacyjnym da nam komfort uczestnictwa w projekcie po atrakcyjnej wycenie. Rezultat rozmów poznamy już w przyszłym tygodniu.”- podsumowuje Prezes Zarządu.

MBF Group S.A. świadczy usługi konsultingowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, marketingu, finansów, zarządzania i aspektów prawnych na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Emitent wspiera przedsiębiorstwa w ich rozwoju rynkowym poprzez wskazywanie efektywnych rozwiązań opartych na nowoczesnych narzędziach zarządzania

 

Źródło:
Biuro Zarządu
MBF Group S.A.