Podpisanie strategicznego kontraktu na sprzedaż węgla kamiennego

Zarząd spółki MBF Group SA informuje, że w dniu 10 stycznia 2023 roku Emitent podpisał strategiczny kontrakt na sprzedaż węgla kamiennego. Umowa została zawarta ze spółką z siedzibą na terenie Litwy. Na mocy podpisanej Umowy spółka zakontraktował na rzecz Kontrahenta sprzedaż w ciągu najbliższych 12 miesięcy do 360.000 ton węgla kamiennego o sortymencie 5-20 mm.

Do realizacji wzmiankowanej Umowy w pierwszej kolejności zostanie przeznaczony towar zakontraktowany w kopalni na terenie Bałkanów, o czym Spółka informowała Raportem Bieżącym nr 27/2022 z dniu 7 grudnia 2022 r. Parametry i jakość tego surowca zostały bez zastrzeżeń zaakceptowane przez Kontrahenta. Niezależnie od powyższego Emitent będzie dążył do zwiększenia bazy zakupowej surowca, tak aby w 100% wypełnić i zrealizować podpisaną Umowę.

W pierwszej kolejności będziemy czynili starania w kierunku zwiększeniu przydzielonego kontyngentu 100.000 MT. Nie wykluczamy, że wymagane będzie podjęcie negocjacji z władzami kopalni. Pierwsze aktywności zostały już podjęte, czekamy na zaproszenie do rozmów lub ponowną wizytę na Bałkanach. To będzie świadczyło, że jest blisko sukcesu i porozumienia.

W naszej ocenie zawarty Kontrakt jest strategicznym i kluczowym z punktu widzenia przyszłości Spółki, jej szacowanych przychodów i zysków oraz pozycji rynkowej. Zgodnie z harmonogramem ustalonym z Kontrahentem, przyjęto wstępny rozkład dostaw węgla kamiennego na podstawie, którego zdecydowano, że już w lutym nastąpić powinna dostawa 10.000 ton, w marcu 20.000 ton, a od kwietnia i w kolejnych miesiącach – nie mniej niż 30.000 ton surowca.

Na podstawie powyższego Zarząd szacuje, iż realizacja ww. dostaw powinna przynieść Emitentowi przychody na poziomie nie mniejszym niż: $1.500.000 USD / luty, $3.000.000 USD / marzec oraz $4.500.000 USD / każdy następny miesiąc obowiązywania Umowy. Z uwagi na ogromną istotność Kontraktu oraz jego znaczenie dla Spółki o wartościach poszczególnych transakcji Emitent będzie informował odrębnymi komunikatami bieżącymi.

Kontrakt został zawarty na okres jednego roku z możliwością jego przedłużenia, a jego postanowienia będą obowiązywały dla wszystkich kolejnych transakcji zrealizowanych przez strony. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od stosowanych powszechnie standardów. Spółka zobowiązana jest nie podawać szczegółowych warunków transakcyjnych wobec faktu, iż ujawnienie takich informacji mogłoby naruszyć pozycję konkurencyjną i słuszne interesy stron.