Podpisanie listu intencyjnego

Zarząd spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 6 maja 2013 roku podpisał list intencyjny („List”) ze spółką pod firmą Rara Avis Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie. Parafowanie Listu jest realizacją założeń biznesowych zmierzających do zintensyfikowania rozwoju Emitenta oraz świadczonych przez niego usług.
Podstawowym profilem działalności Rara Avis Sp. z o.o. jest obrót dziełami sztuki oraz doradztwo w zakresie obrotu takimi dziełami (tzw. „art. banking”). Firma w swoim asortymencie posiada bogatą ofertę rzeźb, numizmatów, monet kolekcjonerskich, obrazów, znaczków i wiele innych kolekcji. W planach firmy Rara Avis Sp. z o.o. jest otwarcie domu aukcyjnego w Warszawie oraz przygotowanie dedykowanej platformy internetowej i mobilnej wspierającej zarządzanie posiadanymi zasobami oraz handel elektroniczny.

Przedmiotem Listu jest uregulowanie zasad przyszłej współpracy, a także reguł wspierania oraz promocji produktów i usług. Spółka zobowiązała się przygotować kompletną ofertę w zakresie prowadzenia e-aukcji. Ponadto Emitent w ramach strategii dywersyfikacji przychodów rozważy nawiązanie współpracy handlowej oraz zaangażowanie właścicielskie w spółkę – sygnatariusza Listu. Zgodnie z postanowieniami Listu, Strony będą prowadzić negocjacje dotyczące ustalenia warunków ewentualnego zaangażowania kapitałowego Emitenta.

Strony Listu ustalą szczegóły przyszłej współpracy nie później niż do dnia 30 czerwca 2013 roku. Emitent ma wyłączność na negocjacje z właścicielami odnośnie zaangażowania kapitałowego w spółkę. Ewentualne zaangażowanie zostanie sfinansowane ze środków własnych Spółki. Okres wyłączności może zostać przedłużony do dnia 31 lipca 2013 roku. Niedotrzymanie powyższego terminu spowoduje wygaśnięcie wyłączności, chyba że Strony określą na piśmie nowy termin.

O dalszym przebiegu i wyniku rozmów Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących. Emitent przekazuje niniejszą informację, gdyż zawarcie Listu ma pozytywny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Spółki oraz wzmacnia jej wartość i rozwój.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Katarzyna Czub – Członek Zarządu