Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia akcji Serenity S.A.

Zarząd spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 22 czerwca 2013 roku podpisał list intencyjny („List”) w sprawie nabycia 210 mln akcji serii „A” spółki pod firmą Serenity S.A. z siedzibą w Gdańsku, stanowiących 50,41% udziałów w kapitale zakładowym i liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Parafowanie Listu jest realizacją założeń biznesowych zmierzających do zintensyfikowania rozwoju Emitenta, dywersyfikacji źródła przychodów oraz budowy silnej grupy kapitałowej.

Serenity S.A. z siedzibą w Gdańsku jest pierwszym polskim operatorem sieci ośrodków seniora. Tworzy wysokiej klasy ośrodki, które swoim standardem wyposażenia oraz poziomem oferowanej opieki, a także zakresem dostępnych specjalistycznych usług medycznych i rehabilitacyjnych odpowiadają najwyższym światowym standardom. Serenity S.A. jest w trakcie realizacji projektu budowy sieci domów seniora. Prowadzone prace koncentrują się w województwach pomorskim i mazowieckim. Spółka przejęła także teren pod budowę kolejnego obiektu w Rawie Mazowieckiej.

Przedmiotem Listu jest uregulowanie zasad przyszłej współpracy, a także reguł wspierania oraz promocji produktów i usług. Emitent w ramach strategii dywersyfikacji przychodów rozważa nawiązanie współpracy handlowej i usługowej oraz zaangażowanie właścicielskie w Serenity S.A. Zgodnie z postanowieniami Listu, Strony będą prowadzić negocjacje dotyczące ustalenia warunków ewentualnego zaangażowania kapitałowego Emitenta.

Sygnotariusze Listu wyrażają zgodną wolę na długoterminową współpracę, włącznie z dokonaniem inwestycji lub dokapitalizowaniem Serenity S.A. przez Emitenta oraz ponownym wprowadzeniem jej akcji na alternatywny rynek obrotu NewConnect. Ponadto sygnatariusze solidarnie deklarują, w ramach istniejących możliwości faktycznych i prawnych, wolę współpracy w zakresie stworzenia dogodnych warunków realizacji kupna przez Emitenta 210 mln akcji serii „A” Serenity S.A.

Strona zbywająca 210 mln akcji Serenity S.A., w zakresie jaki uzna to za stosowne, udostępni Emitentowi wszelkie informacje i dokumenty dotyczące nabywanej firmy, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów finansowych i księgowych.

Strony Listu ustalą szczegóły przyszłej współpracy nie później niż do dnia 8 lipca 2013 roku. Emitent ma wyłączność na negocjacje z właścicielem 210 mln akcji Serenity S.A. odnośnie przeprowadzenia transakcji kupna akcji Serenity S.A. Okres wyłączności może zostać przedłużony do dnia 30 sierpnia 2013 roku. Niedotrzymanie powyższego terminu spowoduje wygaśnięcie wyłączności, chyba że Strony określą na piśmie nowy termin.

W okresie wyłączności negocjacyjnej Emitent przeprowadzi badanie finansowe i prawne Serenity S.A., w tym zapozna się z badaniem i opinią biegłego rewidenta wykonaną za lata 2011 i 2012.

Strony ustaliły, że szczegółowe zasady i warunki nabycia 210 mln akcji serii „A” Serenity S.A. regulować będzie odrębna umowa lub umowy, a List stanowi wyraz woli jego sygnatariuszy do podjęcia wzajemnej współpracy.

Ewentualna transakcja nabycia akcji Serenity S.A. zostanie sfinansowana ze środków własnych Emitenta. O dalszym przebiegu i wyniku rozmów Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących. Spółka przekazuje niniejszą informację, gdyż zawarcie Listu ma pozytywny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Spółki oraz wzmacnia jej wartość i rozwój.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Katarzyna Czub – Członek Zarządu