Oświadczenie Spółki ws. nieprawdziwych informacji opublikowanych w internecie

Działając w imieniu i na rzecz spółki MBF Group S.A. w związku z opublikowaniem nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd informacji na portalu www.wiesci24.pl niniejszym, chciałbym poinformować, że:

  1. Wszelkie zamówienia i zakontraktowania dostaw maseczek są dokonywane przez podpisywanie umów, przeprowadzanie negocjacji lub dokonywanie ustaleń na zasadach rynkowych z podmiotami działającymi na rynku polskim, których działalnością jest import artykułów do Polski.
  2. Spółka nigdy nie dokonywała i nie dokonuje zakupów bezpośrednio za granicą u kontrahentów z Chin lub innych krajów.
  3. Spółka nigdy nie dokonywała i nie dokonuje zakupów na portalu Alibaba.
  4. Zakontraktowanie dostaw maseczek dotyczy dowolnego źródła ich pochodzenia, do którego jest w stanie dotrzeć zleceniobiorca Spółki.
  5. Spółka z racji swego doświadczenia i dotychczasowej działalność pełni rolę podmiotu łączącego nabywcę z odbiorcą, nie jest zaś dystrybutorem rozprowadzającym towar na rynku polskim.
  6. Obecnie Spółka jest w trakcie rozmów z zakładem produkcyjnym w Polsce i tam również planuje dokonać zamówienia w przypadku uzyskania satysfakcjonujących warunków finansowych.

Podsumowując – wydźwięk artykułu i jego treść mija się z prawdą i jest przykładem typowego „fake newsa”, który niewiele ma wspólnego z rzeczywistością. Łączenie funkcji prezesa zarządu z mandatem radnego jest ogromnym nadużyciem. Wszelkie umowy i kontrakty Spółka zawiera z podmiotami prywatnymi na zasadach rynkowych.

W ramach swojej działalności Spółka przed kilkoma tygodnia rozszerzyła ofertę o rynek medyczny, z uwagi na szeroki popyt i zapotrzebowanie na artykuły medyczne – w tym maseczki. Rozpoczęliśmy działania w celu pozyskania kontrahentów, którzy byliby w stanie sprowadzić do naszego kraju duże ilości tych materiałów. Z drugiej zaś strony zaczęliśmy zbierać informacje o zapotrzebowaniu na hurtowe ilości na naszym rodzimym rynku. W całym tym przedsięwzięciu, w zakresie hurtowego obrotu maseczkami, pełnimy więc rolę brokera, który kojarzy kupującego ze sprzedającym. Nie jesteśmy stroną transakcji.

Spółka dąży i działa w kierunku sprowadzenia na rynek Polski jak największej ilości maseczek, tak aby były one dostępne w powszechnym użytku i sprzedaży, po jak najkorzystniejszej cenie dla końcowego konsumenta. W świetle powyższego oświadczamy, że artykuł jest niezgodny z prawdą i świadomie uderza dobre imię firmy.

Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji godzi w interes Spółki oraz jej Akcjonariuszy i może spowodować spadek zaufania do firmy przez podmioty trzecie, co może odbić się na jej bieżących obowiązkach i zawartych umowach.

 

Wojciech Ahnert
Prezes Zarządu
MBF Group S.A.