Opóźnienie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd Mobile Factory S.A. informuje, że w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego o emisję akcji serii C i D w Krajowym rejestrze Sądowym ( EBI nr 11/2012), do czasu rejestracji akcji serii A, B, C i D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i rozksięgowania tych papierów wartościowych na rachunkach poszczególnych akcjonariuszy, z przyczyn techniczno – organizacyjnych KDPW nie zidentyfikuje osób uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Mobile Factory S.A., ponieważ posiadacze akcji spółki nie będą mieć możliwości zarejestrowania swojego udziału w przedmiotowym ZWZA.

W związku z powyższym Zarząd podjął decyzję o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki niezwłocznie, gdy Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie mogła już zostać ustalona na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

W tym celu kontynuowana będzie procedura rejestracji wszystkich akcji spółki w KDPW, jak również podjęte zostaną czynności zmierzające do wyznaczenia pierwszego dnia notowań akcji serii A, B, C i D w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Paklikowski – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kuna – Wiceprezes Zarządu