Opinia Zarządu w sprawie kolejnych uchwał na NZWA

Akcjonariusz posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki zażądał (działając na podst. art. 401 § 1 ksh) umieszczenia w programie NZWA uchwał w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności członków byłego zarządu spółki (pan Radosław Paklikowski i pan Łukasz Kuna).  W uzasadnieniu proponowanych uchwał akcjonariusz wskazał wyniki audytu zakończonego w spółce 31 grudnia 2013 r.

W wyniku zapytań kierowanych do Mobile Factory S.A. Zarząd Spółki niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za przyjęciem wprowadzonych pod obrady uchwał.

W dniu 31 grudnia 2013 roku w Spółce zakończył się wewnętrzny audyt prowadzony przy wsparciu kancelarii prawnej oraz licencjonowanego doradcy podatkowego. Audyt wykazał liczne uchybienia w prowadzeniu spraw spółki. W dniu 1 stycznia 2014 rozpoczął się drugi etap audytu, który prowadzony jest wspólnie z kancelarią specjalizującą się w ochronie własności intelektualnej, prawach autorskich oraz nieuczciwej konkurencji. Już pierwsze wyniki wskazują na szereg nieprawidłowości w działaniach p. Radosława Paklikowskiego i p. Łukasza Kuny, co mogło być efektem celowego i zaplanowanego działania na szkodę Spółki. Obecnie zgromadzony i zabezpieczony materiał dowodowy wskazuje na wyprowadzenie majątku Spółki m.in. w postaci wyprodukowanych przez Emitenta aplikacji mobilnych.

Aplikacje będące autorstwem Mobile Factory S.A. obecnie bezprawnie oferowane są przez angielską spółkę AppsWith.us Ltd z siedzibą w Londynie (1st Floor 2 Woodberry Grove, London N12 0DR), w której partnerami zarządzającymi od momentu jej założenia są panowie: Radosław Paklikowski i Łukasz Kuna.

Wobec działań wymierzonych w dobre imię Spółki, nieuczciwych praktyk rynkowych, wykorzystywania cudzej renomy, naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, niedozwolonego naśladownictwa produktów i wielu innych naruszeń, Zarząd Spółki powziął decyzję o skierowaniu pozwu wobec spółki prawa angielskiego AppsWith.us Ltd oraz pozwów cywilnych wobec p. Radosława Paklikowskiego i p. Łukasza Kuny. Z uwagi na siedzibę firmy AppsWith.us Ltd spór prowadzony będzie przed sądem angielskim.