Opinia Zarządu Spółki w sprawie planowanego scalenia akcji

Zarząd Mobile Factory S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 17 czerwca 2013 roku, podjął uchwałę, zgodnie z którą rekomenduje on Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, zwołanemu na dzień 28 czerwca 2013 roku, odrzucenie uchwały w przedmiocie scalenia akcji (odwrotnego splitu) Spółki w stosunku 25:1 (dalej: „Uchwała”).

W uzasadnieniu uchwały Zarząd Emitenta wskazuje m.in.:

1. Scalenie akcji nie wpływa na prawa akcjonariuszy wynikające z posiadania akcji danej spółki, ani też nie zmienia struktury akcjonariatu, co oznacza że procentowy udział poszczególnych akcjonariuszy w kapitale zakładowym i udział w głosach na walnym zgromadzeniu nie ulega zmianie.
2. Wnioskodawca zgłaszający projekt Uchwały nie wskazał danych odnośnie podmiotu, który miałby, zgodnie z przedstawionym projektem Uchwały, dokonać uzupełnienia niedoborów scaleniowych.
3. Powyższe jest istotne dla Zarządu, który miałby, zgodnie z projektem Uchwały, zawrzeć umowę ze wskazanym podmiotem.
4. Zdaniem Zarządu Spółki przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem powinien on podjąć rozmowy z ww. podmiotem w celu podpisania stosownej umowy.
5. Zarząd Emitenta widzi potencjalne korzyści przemawiające za przeprowadzeniem operacji scalania akcji, czyli zmniejszenia zmienności kursu akcji i minimalizacji ryzyka zostania spółką groszową.
6. Zarząd stoi na stanowisku, że ewentualne scalenie akcji winno być przeprowadzone dopiero po zakończeniu procesu reorganizacji Spółki w zakresie bieżącej działalności i procesów biznesowych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Katarzyna Czub – Członek Zarządu