Oferta

W zakresie oferty wsparcia w handlu i obrotu towarami, oferujmy Państwu profesjonalną pomoc dotyczącą pośrednictwa oraz bezpośredniego obrotu hurtowego towarami na rynku polskim i europejskim. Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie pomocy prawnej, weryfikacji oferty, organizacji dostaw i logistyki. Specjalizujemy się w kontaktach ze sprawdzonymi dostawcami i producentami na produkty i towary:

 • spożywcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy, cukier);
 • rolnicze (zboża, owoce i warzywa, śruta sojowa i słonecznikowa);
 • medyczne (maseczki, rękawiczki, testy COVID);
 • chemiczne (mocznik, adBlue);
 • techniczne (drony, agregaty prądotwórcze);
 • opał (węgiel kamienny, węgiel brunatny, pellet).

Ponadto odnośnie ww. produktów zajmujemy się bezpośrednim handlem towarami lub pełnimy funkcję brokera. Reprezentujemy interesy nabywcy lub sprzedawcy produktów. Naszym zadaniem jest negocjowanie i zawieranie transakcji w imieniu przedsiębiorstw, które reprezentujemy na podstawie średnio- lub długoterminowych kontaktów. Wykonujemy dokładną analizę transkacji i na tej podstawie sporządzamy bezpieczne umowy handlowe na dostawy towarów w imieniu swoim lub naszych kontrahentów.

We offer you full support in the area of intermediation and direct wholesale trade in goods on the Polish and European markets. We provide a comprehensive service in terms of legal assistance, verification of the offer, organisation of supplies and logistics. We specialise in contacts with reliable suppliers and producers for products and goods:

 • foodstuffs (rapeseed oil, sunflower oil, sugar);
 • agricultural (fruit and vegetables, soya and sunflower meal);
 • medical (masks, gloves, COVID tests);
 • chemical (urea, adBlue);
 • technical (drones, generators);
 • fuel (hard coal, lignite, pellets).

In addition to the above-mentioned products, we also trade directly in goods or act as a broker. We represent the interests of the buyer or seller of products. Our task is to negotiate and conclude transactions on behalf of the companies we represent on the basis of medium- to long-term contacts. We carry out a thorough analysis of the transshipment and on this basis draw up secure commercial contracts for the supply of goods on behalf of ourselves or our counterparties.

 

 

Мы предлагаем вам полную поддержку в области посредничества и прямой оптовой торговли товарами на польском и европейском рынках. Мы предоставляем комплексное обслуживание в плане юридической помощи, проверки предложения, организации поставок и логистики. Мы специализируемся на контактах с надежными поставщиками и производителями продуктов и товаров:

 • пищевые продукты (рапсовое масло, подсолнечное масло, сахар);
 • сельскохозяйственные (фрукты и овощи, соевый и подсолнечный шрот);
 • медицинские (маски, перчатки, тесты COVID);
 • химические (мочевина, adBlue);
 • технические (беспилотники, генераторы);
 • топливо (каменный уголь, бурый уголь, пеллеты).

Помимо вышеперечисленных продуктов, мы также торгуем товарами напрямую или выступаем в качестве брокера. Мы представляем интересы покупателя или продавца продукции. Наша задача – вести переговоры и заключать сделки от имени компаний, которые мы представляем, на основе средне- и долгосрочных контактов. Мы проводим тщательный анализ перевалки и на этой основе составляем надежные коммерческие контракты на поставку товаров от своего имени или от имени наших контрагентов.