Uraffinerte oljer i Europa: Analyse av de siste seks månedene

Uraffinerte oljer spiller en nøkkelrolle i både næringsmiddel- og energiindustrien. I løpet av det siste halvåret har markedet for disse råoljene i Polen og Europa vært preget av usikkerhet, hovedsakelig knyttet til krigen i Ukraina og dynamiske endringer i etterspørselen etter biodiesel og andre produkter. Produksjonen og tilgjengeligheten av tekniske råoljer kan være begrenset på grunn av restriksjoner i land som eksporterer disse råvarene. Dette kan føre til økt import av vegetabilske råoljer fra andre kontinenter for å dekke etterspørselen på det europeiske markedet.

Prisene er på vei oppover

Prisene på solsikkeolje, en av de viktigste uraffinerte oljene, har steget kraftig det siste halvåret på grunn av krigen i Ukraina. Landet er en betydelig produsent av solsikkeolje, og forsyningsavbrudd fra Ukraina har ført til betydelig knapphet på råvaren i Europa, noe som har bidratt til en drastisk prisøkning. Prisene på rapsolje steg også, men i mindre grad, hovedsakelig på grunn av økt etterspørsel etter biodiesel.

Usikkerhet i forsyningssikkerheten

Den kraftige reduksjonen i solsikkeoljeleveransene fra Ukraina har vært den viktigste faktoren som har forstyrret markedet. Knapphet på dette råstoffet i Europa har utløst en rekke prisøkninger. Tilgangen på andre vegetabilske oljer, som raps og soya, holdt seg i hovedsak stabil, selv om enkelte land innførte eksportrestriksjoner, noe som presset prisene.

Dynamiske etterspørselstrender

Økningen i etterspørselen etter biodiesel har vært merkbar det siste halvåret, blant annet på grunn av stigende oljepriser og klimaforpliktelser. Produksjonen av biodiesel fra raps- og solsikkeolje reagerte på denne økningen, noe som påvirket markedet for uraffinert olje ytterligere. Etterspørselen etter andre bruksområder for råolje, som mat- og kosmetikkproduksjon, holdt seg imidlertid relativt stabil.

Produksjon og handel

Produksjonen av biodiesel har vokst raskt som følge av den økende etterspørselen etter produktet. Samtidig har produksjonen av andre uraffinerte oljer, som spiseoljer og smøremidler, holdt seg relativt stabil. Handelen med uraffinerte oljer i Europa har gått ned, først og fremst på grunn av eksportrestriksjoner. Samtidig har importen av disse oljene til Europa økt for å dekke mangelen, særlig når det gjelder solsikkeolje. Dynamiske endringer i råvareprisene har en betydelig innvirkning på biodiesel- og estermarkedet, noe som skaper reaksjoner i segmentene produksjon, etterspørsel og råvareforbruk.

Biodiesel

Økningen i prisen på uraffinerte oljer, som brukes i biodieselproduksjonen, fører direkte til en økning i kostnadene ved å produsere dette biodrivstoffet. Prisøkningen på biodiesel på rundt 30 % de siste seks månedene gjenspeiler denne trenden. Høye priser på biodiesel fører i sin tur til redusert etterspørsel, særlig i transportsektoren, der biodiesel blir mindre konkurransedyktig sammenlignet med konvensjonelt drivstoff.

For å løse dette problemet går biodieselprodusentene i økende grad over til billigere råmaterialer som animalsk fett og spillolje (UCO). Dette er et forsøk på å balansere produksjonskostnadene og forbli konkurransedyktig i markedet, men det kan føre til endringer i produktkvalitet og -egenskaper.

Estere

Økningen i råvareprisene påvirker produksjonen av estere, som blant annet brukes til følgende formål i smøreindustrien. Nedgangen i esterproduksjonen på rundt 10 % de siste seks månedene er et direkte resultat av høye råvarekostnader.

Selv om esterproduksjonen har gått ned, har imidlertid økt etterspørsel fra smøremiddelindustrien delvis kompensert for denne nedgangen. Industrien fortsetter ikke bare å bruke estere i produktene sine, men leter også etter alternative råvarekilder for å dekke behovene sine.

Det anslås at esterproduksjonen vil øke i de kommende månedene hvis råvareprisene faller. Dette er optimistisk for smøremiddelindustrien, som kan forvente større tilgjengelighet og prisstabilitet for estere i de kommende månedene.

Fremtiden for markedet for uraffinerte oljer

Utsiktene for markedet for uraffinerte oljer de neste seks månedene byr på en rekke utfordringer og muligheter. Høye priser, hovedsakelig på grunn av den pågående krigen i Ukraina, og økende etterspørsel etter biodrivstoff som biodiesel, vil påvirke stabiliteten i prisene og råstofftilgangen.

Tilgangen på solsikkeolje fra Ukraina forventes å forbli stram, noe som kan føre til ytterligere prisøkninger. Samtidig kan biodieselproduksjonen øke som følge av sterk etterspørsel, både på grunn av stigende oljepriser og klimamål.

Handelen med uraffinerte oljer i Europa kan forbli begrenset på grunn av eksportrestriksjoner som er innført av enkelte land, noe som kan føre til en økning i importen av uraffinerte oljer for å dekke etterspørselen på det europeiske markedet.

Verdien av markedet for uraffinerte oljer i de kommende månedene vil avhenge av det dynamiske samspillet mellom tilbud, etterspørsel, råvarepriser og handelsbetingelser. I denne usikre situasjonen vil fleksibilitet og tilpasningsevne bli nøkkelfaktorer for selskaper som opererer i sektoren.