Separat og konsolidert årsrapport 2023 – kommentar

Etter de minneverdige forstyrrelsene i forbindelse med publiseringen av årsrapporten for 2022 gjorde vi et ambisiøst forsøk på å publisere årsrapporten for 2023 innen fristen 20. mars i år. Vi satte oss selv på en vanskelig oppgave, men ikke umulig, skulle det vise seg. Med dette ønsker vi å bevise at vi er en forutsigbar, stadig mer strukturert og fremfor alt verbal enhet. Alt dette hadde ikke vært mulig uten den profesjonelle hjelpen og samarbeidet fra det nye regnskapskontoret og revisoren. Den enorme kunnskapen og engasjementet til disse enhetene og menneskene som er knyttet til dem, sammen med en høy grad av profesjonell utveksling av data og informasjon, har resultert i denne årsrapporten med tilhørende årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning.

På samme måte som 2022 var med på å legge grunnlaget for fremtidige resultater og kommersielle kontrakter, har fjoråret allerede blitt den langsomme innhøstingen av hardt arbeid. På grunn av behovet for driftskostnader, forberedelse og signering av kontrakter for 2024 og utarbeidelse av et co-branded produktsortiment med Chantii Oil – er selskapets resultater ennå ikke det forventede idealet fra et individuelt så vel som et konsolidert perspektiv.

Det er verdt å merke seg at selskapet også har gjort betydelige justeringer av sine finansielle eiendeler, noe som eliminerer potensielle risikoer for fremtiden. Til tross for underskuddet kan vi, med disse justeringene og nedskrivningene tatt i betraktning, trygt si at vi skritt for skritt beveger oss mot økt effektivitet og finansiell stabilitet. Til tross for endringene i balansestrukturen opprettholdt selskapet dessuten sin evne til å generere netto kontantstrøm, selv om dette tallet ble noe dårligere enn året før.

Ovennevnte er ikke til hinder for at styret kan iverksette tiltak for å oppnå en permanent kredittlinje eller et investeringslån fra en forretningsbank. Etter styrets mening bør selskapet – for å øke omfanget og effektiviteten av virksomheten – akkumulere enda større kapitalressurser for å kunne bestille enda større volum av varer (f.eks. sukker, olje eller urea), noe som vil resultere i mye gunstigere priser og, i siste instans, marginer og fortjeneste ved salg til sluttkunden.

MBF Group SA vil fortsette sin vekst fremover. Vi er sikre på at vårt engasjement og vår besluttsomhet vil gi stadig mer tilfredsstillende resultater for aksjonærene våre. Samtidig står vi på terskelen til å publisere en oppdatering av utviklingsstrategien, der du vil finne ut mer om planene våre for 2024 og fremover.

Året som gikk er nå historie og et avsluttet kapittel, men det vi har oppnådd, vil lønne seg i årene som kommer. At det ikke var bortkastet tid – det er bare å se på inntektssituasjonen og sammenligne den med tidligere år. Vi er fortsatt i ferd med å rydde opp i fortiden, og vi har fortsatt en kritisk og objektivt forsiktig tilnærming til historiske regnskaper. Derfor tar vi engangsbeslutninger om nedskjæringer, nedskrivninger og fjerning av usikre poster fra balansen. På den annen side, siden børsen alltid priser fremtiden, kan man være sikker på at disse beslutningene vil resultere i pålitelighet og transparens i dataene som presenteres i årene fremover.

Vi gjentar det velbrukte, men sanne, slagordet om at aksjemarkedet verdsetter fremtiden: I MBF Group beskriver vi det med ord som vil være nøkkelen til vår suksess (forhåpentligvis i årene som kommer), nemlig prosjekter under navnet Nigeria | ORLEN | Chantii Oil | Sugar | Urea | AdBlue. Noen av disse slagordene står allerede for mer enn 50 prosent av fjorårets omsetning, men målet vårt er å presse markedet så hardt vi kan, og så mye som omgivelsene tillater. Men det er ikke alt, for vi har fått større appetitt og har to nye store prosjekter på gang.

Vi vil rapportere om alt dette i oppdateringen av utviklingsstrategien. Vi står også til full disposisjon på den kommende generalforsamlingen, der vi alltid er åpne for å snakke og lytte til kritikk. Vi ønsker spesielt velkommen alle som har råd eller kommentarer til selskapet. Vi vil gå inn i en saklig diskusjon med alle som tar til motmæle personlig, i stedet for å gjøre det anonymt på internett (hvor det dessverre ofte brukes eller gjengis falsk informasjon).

På selvstendig basis avsluttet selskapet regnskapsåret 2023 med netto salgsinntekter på 5 650 905 PLN, sammenlignet med 131 511 PLN året før. En enorm økning som bekrefter ordene fra innledningen! Driftskostnadene beløp seg til 5 646 713 zloty mot 730 365 zloty året før, og den største posten her var tredjepartstjenester: 425 422 zloty mot 295 725 zloty i 2022 – vi merker oss at til tross for deres betydelige verdi, er de bare dobbelt så høye som året før, mens inntektene økte med mer enn 40 ganger (!) Til slutt endte hele året med et overskudd på salget på 4 191 zloty (året før var det et underskudd på 598 853). I 2023 var det en betydelig og til og med sprangvis nedgang i driftskostnadene, med 186 269 i 2023 sammenlignet med 1 205 226 året før. Selskapet har også endelig oppdatert de finansielle eiendelene i henhold til strenge kriterier, slik at de aldri mer vil belaste resultatet i fremtiden. Til slutt – når man tar hensyn til de ovennevnte justeringene – rapporterte selskapet for 2023 et tap på 522 073 zloty mot et tap på 2 580 070 zloty i året før den nåværende rapporten.

Den ukonsoliderte balansesummen på eiendels- og gjeldssiden endte på 3 681 538 zloty, mot 4 298 928 zloty året før. På eiendelssiden gikk anleggsmidlene noe ned. Omløpsmidlene gikk også ned, noe som skyldes en nedgang i kortsiktige fordringer på nærstående parter og kortsiktige investeringer. På gjeldssiden gikk gjeld og avsetninger for forpliktelser ned fra PLN 808 127 til PLN 680 646 (uten langsiktig gjeld i det hele tatt). Samlet netto kontantstrøm viste et resultat på -99 811 pund, sammenlignet med -40 133 pund året før. Ved utgangen av året hadde selskapet en fri kontantbeholdning på 42 924 PLN.

På konsolidert nivå avsluttet selskapet regnskapsåret 2023 med netto salgsinntekter på 5 652 071 PLN, sammenlignet med 136 852 PLN året før. Driftskostnadene beløp seg til 5 647 547 zloty mot 746 523 zloty året før, der den største posten, i tillegg til verdien av solgte varer og materialer, var tjenester fra tredjeparter: 425 764 zloty mot 304 385 zloty i 2022.

Til slutt endte hele året med et konsolidert salgsresultat på 4 524 zloty (året før: underskudd på 609 671). I 2023 var det en betydelig og til og med sprangvis nedgang i driftskostnadene, med 186 348 i 2023 sammenlignet med 1 592 547 året før. Selskapet har også endelig oppdatert de finansielle eiendelene i henhold til strenge kriterier, slik at de aldri mer vil belaste resultatet i fremtiden. Til slutt – når man tar hensyn til ovennevnte justeringer – rapporterte selskapet for 2023 et tap på PLN 589 305 mot et tap på PLN 3 164 862 i året før den nåværende rapporten.

Den konsoliderte balansesummen på eiendels- og gjeldssiden endte på 3 810 156 zloty, sammenlignet med 4 951 662 zloty ett år tidligere. På eiendelssiden gikk anleggsmidlene noe ned. Omløpsmidlene gikk også ned, noe som skyldes en nedgang i kortsiktige fordringer på nærstående parter og kortsiktige investeringer. På gjeldssiden gikk gjeld og avsetninger for forpliktelser ned fra 1 460 094 zloty til 877 474 zloty (uten langsiktig gjeld i det hele tatt). Konsernets samlede netto kontantstrøm viste et resultat på -54 922 pund, sammenlignet med -111 722 pund året før. Ved utgangen av året hadde selskapet en fri kontantbeholdning på 109 576 PLN.

Som forventet, og som vi allerede har signalisert i forbindelse med delårsrapportene, førte forskyvningen av alle kostnader som ble videreført til senere regnskapsperioder, til en realisering av det finansielle resultatet. Spesifikasjonene for handel og regnskapsføring av leveranser gjenspeiler ikke et ideelt bilde av situasjonen på det valgte rapporteringstidspunktet for her og nå. På bakgrunn av ovennevnte har vi, sammen med den profesjonelle regnskapstjenesten og med substansstøtte fra revisor, besluttet at vi vil tilstrebe å foreta hensiktsmessige avsetninger som belastes resultatet, slik at det ikke oppstår skjevheter i de presenterte dataene.