Aksjonærer

Per: 15.04.2024.

Aksjekapitalen i MBF Group SA utgjør 7 500 000 PLN (syv millioner fem hundre tusen zloty) og består av 3 000 000 (tre millioner) aksjer, med en pålydende verdi på 2,50 PLN (to zloty og femti groszy) hver, inkludert:

(a) 40 000 (førti tusen) ordinære ihendehaveraksjer i serie A,
(b) 8 000 (åtte tusen) ordinære ihendehaveraksjer i serie B,
(c) 8 000 (åtte tusen) ordinære ihendehaveraksjer i serie C,
(d) 6 000 (seks tusen) ordinære ihendehaveraksjer i serie D,

e) 1 618 000 (en million seks hundre og atten) ordinære ihendehaveraksjer i serie
E, f) 484 500 (firehundreogåttifiretusenfemhundre) ordinære ihendehaveraksjer i serie F,
(g) 75 500 (syttifemtusenfemhundre) ordinære ihendehaveraksjer i serie G.

h) 560 000
(femhundreogsekstitusen) ordinære ihendehaveraksjer av serie Hi) 200 000 (tohundretusen) ordinære ihendehaveraksjer av serie I.

 

Aksjeeiere som innehar minst 5 % av det totale antallet stemmer på selskapets generalforsamling:

 

Lp. Aksjonær Antall aksjer % av aksjene Antall stemmer % av stemmene Siste endring
1 Patrick Prelewicz 700570 23,35% 700570 23,35% 17.11.2023 r.
2 Robert Krassowski 364850 12,16% 364850 12,16% 17.11.2023 r.
3 Dariusz Czarkowski 199129 6,63% 199129 6,63% 29.03.2021 r.
4 Andre 1735451 57,86% 1735451 57,86%
100,00% 100,00%