MBF Group SAs individuelle økonomiske oppdrag i Dubai

Som en del av de gjensidige avtalene med Al-Ali Holdings ble det avtalt at representanter for MBF Group SA skal avholde individuelle forretningsmøter og bilaterale møter, delta på messer og presentere sitt tilbud om samarbeid om selskapets forretningsfokus. Al-Ali Holdings Fund vil være arrangør med ansvar for å tilby omfattende tjenester, utarbeide selskapets reklamemateriell og organisere møter (blant annet med partnere som Hilary Clinton Foundation).

Inngåelsen av avtalen med Al-Ali Holdings styrker forholdet og viser begge parters gjensidige respekt for hverandres virksomheter. Ledelsen i MBF Group SA vil ha som mål å oppmuntre til samarbeid i selskapets kommersielle aktiviteter med vekt på fullfinansiering av inngåtte kommersielle kontrakter (diesel, kull, matoljer osv.). Potensielt samarbeid med investeringsfond vil gjøre det mulig å skaffe ytterligere midler, som kan brukes til markedsekspansjon og økning av markedsandeler (spesielt i forbindelse med egenfinansiering av allerede inngåtte kontrakter for handel og levering av varer, som Utstederen har informert om i ESPI Current Reports).

Innenfor rammen av det nevnte økonomiske oppdraget vil MBF Group SA ha som et ytterligere mål å tiltrekke seg nye investorer og forretningspartnere, noe som vil bidra til å øke selskapets kapital og vekst, og å etablere strategiske relasjoner som vil gjøre det mulig for oss å få tilgang til nye markeder, kunder og vekstmuligheter. På listen over avtaler som er under utarbeidelse, finner vi en rekke høyprofilerte fond og stiftelser som, dersom de lykkes – i form av en signert kontrakt eller avtale – vil være en viktig begivenhet for selskapet og dets omgivelser.

Etter Utstederens styrets oppfatning er det heller ikke ubetydelig kapital som er tilgjengelig for potensielle forretningspartnere, noe som er vesentlig i forhold til omfanget av Selskapets virksomhet. Mission Statement representerer et viktig skritt i utviklingen av selskapet og åpner for nye forretningsmessige perspektiver. Møtene med fond, stiftelser og entreprenører som vil finne sted på arrangementet, har et stort potensial med tanke på å utvikle utstederen og tiltrekke seg en viktig aksjonær. Selskapet vil rapportere om resultatene av møtene og spesielt om inngåtte investerings- eller samarbeidsavtaler i en egen ESPI-børsmelding.

 

 

Som en del av de gjensidige avtalene med Al-Ali Holdings ble det avtalt at representanter for MBF Group SA skal avholde individuelle forretningsmøter og bilaterale møter, delta på messer og presentere sitt tilbud om samarbeid innenfor selskapets virksomhetsområde. Al-Ali Holdings vil være arrangør med ansvar for omfattende tjenester, utarbeidelse av selskapets reklamemateriell og organisering av møtene (inkludert samarbeidspartnere som Hilary Clinton Foundation).

Inngåelsen av avtalen med Al-Ali Holdings styrker det gjensidige forholdet og viser begge parters gjensidige respekt for hverandres virksomheter. Ledelsen i MBF Group SA vil ha som mål å oppmuntre til samarbeid i selskapets kommersielle aktiviteter med vekt på fullfinansiering av inngåtte kommersielle kontrakter (diesel, kull, matoljer osv.). Potensielt samarbeid med investeringsfond vil gjøre det mulig å skaffe ytterligere midler som kan brukes til markedsekspansjon og økning av markedsandeler (spesielt i forbindelse med egenfinansiering av allerede inngåtte kontrakter for handel og levering av varer, som Utstederen informerte om i ESPI Current Reports).

Innenfor rammen av det nevnte økonomiske oppdraget vil et ytterligere mål for MBF Group SA være å tiltrekke seg nye investorer og forretningspartnere, noe som vil bidra til å øke selskapets kapital og vekst, samt å etablere strategiske relasjoner som vil gi oss tilgang til nye markeder, kunder og vekstmuligheter. På den utarbeidede listen over avtaler står en rekke anerkjente fond og stiftelser, og når det endelig lykkes – i form av en signert kontrakt eller avtale – vil det være en viktig begivenhet for selskapet og dets omgivelser.

Etter Utstederens styrets oppfatning er størrelsen på den kapitalen som er tilgjengelig for potensielle forretningspartnere heller ikke ubetydelig i forhold til omfanget av Selskapets virksomhet. Oppdraget er et viktig skritt i utviklingen av selskapet og åpner for nye forretningsmuligheter. Møtene med fond, stiftelser og entreprenører som vil finne sted under dette arrangementet, har et stort potensial i forbindelse med utstederens utvikling og anskaffelsen av en nøkkelaksjonær. Selskapet vil rapportere om effekten av møtene, og spesielt om de inngåtte investerings- eller samarbeidsavtalene, i en separat ESPI-børsmelding.