Hvitbetsukker i Polen og Europa i første halvdel av 2024

Markedet for hvitt roesukker i Polen og Europa har opplevd betydelige svingninger. Den væpnede konflikten i Ukraina, som er en oppfølging av Russlands invasjon i februar 2022, har hatt en betydelig innvirkning på det globale sukkermarkedet, noe som har ført til forstyrrelser i sukkerproduksjonen og -eksporten. Økningen i energiprisene har ytterligere økt kostnadene ved sukkerproduksjon, noe som påvirker den endelige prisen. Stabil, men noe økt etterspørsel etter sukker, hovedsakelig fra næringsmiddelindustrien, har lagt ytterligere press på markedet. Samtidig nådde ikke sukkerproduksjonen i Polen og Europa opp til fjorårets nivå, som følge av ugunstige værforhold og stigende råvarepriser.

Viktige hendelser og faktorer som påvirker priser, import og eksport

Tilførselen av ukrainsk sukker til det europeiske markedet har vært begrenset på grunn av de pågående krigshandlingene, men til tross for dette har noen mengder ukrainsk sukker kommet inn på markedet og påvirket prisstabiliteten. Utsiktene for sukkermarkedet i andre halvdel av 2024 er fortsatt usikre og avhenger av en rekke variabler, blant annet det videre forløpet av krigen i Ukraina, utviklingen i energipriser, værforhold og sukkeretterspørselen. Til tross for de nåværende utfordringene kan sukkermarkedet oppleve ytterligere prissvingninger, samt endringer i import- og eksportnivåene, avhengig av den geopolitiske og økonomiske utviklingen i Europa.

 • Krigen i Ukraina

Ukraina er en av verdens største produsenter og eksportører av sukker. I 2021 produserte landet rundt 20 millioner tonn sukker, hvorav 14,5 millioner tonn ble eksportert. Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022 hadde en betydelig innvirkning på det globale sukkermarkedet. Ukraina er en av verdens største eksportører av sukker, og krigen har ført til forstyrrelser i produksjonen og eksporten. Dette førte til en økning i sukkerprisene på verdensmarkedet, noe som også påvirket prisene i Polen og Europa.

 • Økning i energiprisene

Energiprisene økte betydelig i første halvdel av 2024, noe som hadde innvirkning på sukkerproduksjonskostnadene. Sukkerroer krever mye energi for å bli til sukker, og høyere energipriser har ført til høyere produksjonskostnader. Sukkerproduksjon fra sukkerroer er en energikrevende prosess som omfatter en rekke energikrevende trinn, som utvinning av sukkerroesaft, rensing, saftkonsentrasjon og sukkerkrystallisering. Økningen i energiprisene har ført til økte kostnader i hvert av disse leddene, noe som til syvende og sist betyr høyere produksjonskostnader for sukker.

 • Økt etterspørsel

Etterspørselen etter sukker var relativt stabil i første halvdel av 2024. En svak økning i etterspørselen fra enkelte sektorer, som næringsmiddelindustrien, har imidlertid lagt press på prisene. Med stigende priser på andre matvarer som frukt og grønnsaker blir sukker et mer attraktivt alternativ for mange forbrukere. Dette er spesielt tydelig i lavinntektsland, der sukker ofte er en av de billigste energikildene. Selv om vi ser en økende interesse for sunn mat, er det fortsatt mange som liker å spise sukkerholdige og salte produkter. Sukker tilsettes ofte i bearbeidede matvarer, noe som øker forbruket. Populariteten til brus og energidrikker, som inneholder store mengder sukker, bidrar også til etterspørselen.

 • Reduksjon i produksjonen

Våren 2023 opplevde mange europeiske land tørke, noe som påvirket veksten av sukkerroer negativt. Prisene på kunstgjødsel og plantevernmidler har steget den siste tiden, noe som har økt kostnadene ved sukkerproduksjon. Sukkerproduksjonen i Polen og Europa i 1. halvår 2024 var noe lavere enn i samme periode året før. Dette skyldtes en rekke faktorer, blant annet ugunstige værforhold og stigende råvarepriser.

Virkningen av sukkertilførselen fra Ukraina

Virkningen av tilførselen av sukker fra Ukraina til det polske og europeiske markedet i 1. halvår 2024 var en viktig faktor for prisdynamikken og tilgjengeligheten av dette råstoffet. Ukraina, som er en av verdens viktigste sukkerprodusenter, har havnet i en vanskelig situasjon på grunn av den langvarige krigen med Russland, som startet i februar 2022. Konflikten har ført til en rekke logistiske problemer, en reduksjon i dyrket mark og skader på industriell infrastruktur, noe som direkte har ført til en reduksjon i Ukrainas produksjons- og eksportkapasitet.

 • Reduserte produksjons- og logistikkforstyrrelser

Krigen har ført til alvorlige forstyrrelser i Ukrainas landbruk og foredlingsindustri. Bøndene har hatt begrenset tilgang til viktige ressurser som gjødsel og drivstoff, og de har også hatt problemer med sikkerheten i de områdene som er berørt av krigshandlingene. I tillegg gjorde ødeleggelsene av transportinfrastrukturen, inkludert veier og broer, det vanskelig å transportere sukkerroer til foredlingsanleggene og å eksportere ferdig sukker til utlandet. Alt dette har resultert i en betydelig nedgang i sukkerproduksjonen i Ukraina.

 • Tilførsel av sukker til Polen og Europa

Til tross for disse utfordringene har en viss mengde sukker fra Ukraina funnet veien til det europeiske markedet. Dette var mulig takket være logistikkinnsats, inkludert søken etter alternative transportruter og internasjonal humanitær og økonomisk bistand, noe som delvis bidro til å opprettholde ukrainsk produksjon og eksport. Sukkerimporten fra Ukraina var imidlertid begrenset og uregelmessig, noe som gjorde at den hadde en ustabil innvirkning på det europeiske markedet.

Prognoser for sukkermarkedet i Polen og Europa for andre halvdel av 2024

Markedet for hvitt roesukker i Polen og Europa går en usikker fremtid i møte i andre halvdel av 2024. Mye avhenger av et komplekst sett av faktorer som kan påvirke priser, import og eksport av denne råvaren. De viktigste faktorene er blant annet krigens gang i Ukraina, energipriser, værforhold og sukkeretterspørsel. En analyse av disse faktorene vil bidra til å forstå mulige scenarier for markedet i de kommende månedene.

 • Sukkerprisene: stabile med mulige reduksjoner

Sukkerprisene i Polen og Europa forventes å holde seg på et relativt høyt nivå. Krigen i Ukraina, som har en sentral innvirkning på sukkermarkedet, har ført til betydelige forstyrrelser i produksjonen og eksporten av sukker, noe som har påvirket tilbudet og prisen. En viss prisreduksjon er imidlertid mulig hvis sukkerproduksjonen i Europa øker og sukkertilførselen fra Ukraina øker. En stabilisering av situasjonen i Ukraina kan bidra til økt tilbud og lavere prispress.

 • Sukkerimport: potensial for vekst

Sukkerimporten til Polen og Europa kan øke i andre halvdel av 2024, særlig hvis sukkerproduksjonen i Europa ikke er tilstrekkelig til å dekke etterspørselen. Høye energipriser, som øker produksjonskostnadene, kan føre til at europeiske produsenter reduserer produksjonen og blir mer avhengige av import. Til tross for vanskelighetene er Ukraina fortsatt en potensiell kilde til ytterligere forsyninger hvis de logistiske og politiske hindringene som krigen har ført med seg, kan overvinnes.

 • Sukkereksport: mulig reduksjon

Sockereksporten fra Polen og Europa kan gå ned hvis sukkerprisene på verdensmarkedet faller. Europeiske produsenter kan være mindre tilbøyelige til å eksportere hvis prisene på hjemmemarkedet er mer lønnsomme. I tillegg kan redusert produksjon i Europa redusere overskuddet som er tilgjengelig for eksport, noe som vil fokusere på å dekke den interne etterspørselen.

Faktorer som påvirker prognosene

Analysen av markedsprognosene for sukker i 2024 tar hensyn til flere nøkkelfaktorer som påvirker produksjon, kostnader og priser. Krigen i Ukraina representerer et betydelig usikkerhetsmoment, med potensial til å påvirke landets produksjons- og eksportkapasitet i betydelig grad. Energiprisene, som har steget i første halvdel av 2024, har en direkte innvirkning på kostnadene ved bearbeiding av sukkerroer og dermed på den endelige sukkerprisen. I tillegg kan skiftende værforhold påvirke kvaliteten og kvantiteten på innhøstingen, noe som gjør den enda mer uforutsigbar. Etterspørselen etter sukker påvirkes både av stabiliteten i etterspørselen fra næringsmiddelindustrien og av endringer i forbrukernes preferanser og utviklingen av alternative substitutter. Alle disse elementene danner til sammen et komplekst bilde av sukkermarkedet i de kommende månedene.

 • Forløpet av krigen i Ukraina

Krigen i Ukraina er en viktig usikkerhetsfaktor i sukkermarkedet. Den videre utviklingen kan påvirke landets sukkerproduksjon og -eksport i betydelig grad. Hvis krigen blir langvarig, kan forstyrrelser i produksjon og logistikk forverres, noe som vil holde presset på de høye prisene oppe. En rask slutt på konflikten kan bidra til å stabilisere og gjenoppbygge Ukrainas produksjonskapasitet og dermed øke sukkereksporten.

 • Energipriser

Energiprisene er en nøkkelfaktor som påvirker kostnadene ved sukkerproduksjon. Økningen i energiprisene i første halvdel av 2024 økte kostnadene ved bearbeiding av sukkerroer, noe som ga seg utslag i høyere sukkerpriser. Hvis energiprisene holder seg høye, kan produksjonskostnadene øke ytterligere og opprettholde de høye sukkerprisene. Et fall i energiprisene vil derimot kunne gi en lettelse for produsenter og forbrukere.

 • Værforhold

Værforholdene har en direkte innvirkning på størrelsen og kvaliteten på sukkerroehøsten. Ugunstige forhold som tørke, store nedbørsmengder eller lave temperaturer kan føre til reduserte avlinger, noe som reduserer sukkertilgangen og øker prisene. Værprognosene tyder på varierende forhold i andre halvdel av 2024, noe som øker usikkerheten rundt innhøstingen.

 • Etterspørselen etter sukker

Etterspørselen etter sukker holder seg stabil, med en mulig liten økning fra næringsmiddelindustrien. En økning i etterspørselen kan legge ytterligere press på prisene, spesielt hvis tilbudet er begrenset. Endringer i forbrukerpreferanser, helsetrender og utviklingen av sukkererstatninger kan også påvirke etterspørselsdynamikken.

Konklusjoner

Prognosene for andre halvdel av 2024 indikerer fortsatt høye sukkerpriser i Polen og Europa, med mulige reduksjoner dersom produksjonssituasjonen i Europa og Ukraina bedres. Sukkerimporten kan øke for å møte den økende etterspørselen, mens eksporten kan gå ned på grunn av usikkerheten i markedet. Viktige faktorer som forløpet av krigen i Ukraina, energipriser, værforhold og etterspørsel etter sukker vil fortsette å avgjøre hvordan markedet vil utvikle seg de neste månedene. Overvåking av disse variablene er nøkkelen til å forstå og forutsi fremtidige trender i sukkermarkedet.

Informasjon om selskapet MBF Group SA

MBF Group SA er et ledende selskap som spesialiserer seg på handel og import av sukker, og som leverer sukkerprodukter av høy kvalitet til det polske og europeiske markedet. Med mange års erfaring og et omfattende internasjonalt kontaktnett sikrer MBF Group SA en stabil sukkerforsyning, selv under ustabile markedsforhold.

Våre tjenester inkluderer

 • Sukkerimport: Fra et bredt spekter av kilder, inkludert Ukraina, noe som gjør det mulig å reagere fleksibelt på markedets behov.
 • Detaljhandel og grossistvirksomhet: Vi leverer sukker til et bredt spekter av kunder, fra store matvarekonsern til mindre bedrifter.
 • Kvalitetssikring: Garanterer at alle våre produkter oppfyller de høyeste kvalitets- og sikkerhetsstandarder.

Hvorfor MBF Group SA?

 • Pålitelighet: Konsekvent og rettidig levering, selv under vanskelige markedsforhold.
 • Konkurransekraft: Attraktive priser takket være effektiv logistikk og ressursforvaltning.
 • Lang erfaring: Langvarig tilstedeværelse i markedet og inngående kjennskap til sukkerindustrien.

Vi inviterer deg til å samarbeide med oss og bli en av våre fornøyde kunder. MBF Group SA – din betrodde partner i sukkerhandelen.