Dommen om å handle til skade for Utstederen blir endelig

Vi vil gjerne informere deg om at dommen fra tingretten Warszawa-Praga i Warszawa av … 20. august 2020 (saksreferanse: III K 1185/19). Den ble gjort juridisk bindende ved en avgjørelse fra distriktsdomstolen Warszawa-Praga i Warszawa av 19. november 2004. 28. april 2022, 4. avdeling for straffeanker (ref. VI Ka 1229/20). Dommen ble avsagt etter anke fra den tiltalte. Anken ble forkastet i sin helhet.

I samsvar med rettens kjennelse ble domfelte funnet skyldig i de tiltalte lovbruddene og dømt til fengsel i 1 år og 6 måneder for overtredelsen av art. 286 par. 1 w zw. av kunst. 12 par. 1 i straffeloven. I tillegg avgjorde domstolen at selskapet var forpliktet til å utbedre skaden og betale 20 000 PLN (tjue tusen zloty) til selskapet. Samtidig forklarer utstederens styre at den forbudte handlingen fant sted i 2018, og at den ved mistanke om en forbrytelse umiddelbart ble rapportert til relevante myndigheter. Takket være den raske reaksjonen fra det daværende styret i selskapet og avslutningen av samarbeidet med den anklagede, ble utstederens interesser sikret mot mulige ytterligere tap.