Utviklingsstrategi

(22. mars 2024)

UTVIKLINGSSTRATEGI 2024 – 2026


 

Vår visjon

Vi ønsker å være et ledende selskap innen omfattende engros- og råvarehandel og en ledende megler på det polske og europeiske markedet.

 

Hvem er vi?

Vi tilbyr profesjonell assistanse for formidling og direkte engroshandel med varer på det polske og europeiske markedet. Vi tilbyr en omfattende tjeneste når det gjelder juridisk bistand, tilbudsverifisering, leveringsorganisasjon og logistikk. Vi har spesialisert oss på å forhandle med pålitelige leverandører og produsenter av matvarer, landbruksprodukter, kjemiske og tekniske produkter.

Vi representerer interessene til kjøperen eller selgeren av produktene. Vår oppgave er å forhandle og gjennomføre transaksjoner på vegne av de selskapene vi representerer, på grunnlag av mellomlangsiktige og langsiktige kontakter. Vi foretar en grundig analyse av transaksjonen og utarbeider på grunnlag av denne sikre kommersielle kontrakter for levering av varer på vegne av oss selv eller våre motparter.

 

Årsaker til beslutningen om å endre

Den siste offisielt vedtatte og offentliggjorte utviklingsstrategien til MBF Group SA er datert 17. oktober 2017 (med endringer). I løpet av de siste årene har selskapets aktiviteter jevnlig blitt endret, helt til vi har kommet til et punkt der det er nødvendig å revidere dem fullstendig ved å legge ned prosjekter og tjenester som de facto ikke blir gjennomført.

Samtidig bør den oppdaterte utviklingsstrategien inkludere og beskrive alle aktivitetene som ligger bak selskapets nåværende inntektsstruktur og den faktiske forretningsdriften.

Den reviderte separate og konsoliderte årsrapporten for MBF Group SA, som ble offentliggjort 20. mars 2024, viser at det grunnarbeidet som er gjort i tidligere år for å utvide virksomheten til nye inntjeningsområder, er berettiget. Etter en grundig analyse ble det besluttet at de nye forretningsområdene skulle bli de primære inntekts- og resultatkildene for MBF Group SA (såkalt kjernevirksomhet).

Denne oppdateringen av utviklingsstrategien er også nødvendig for å kunne reagere på endringer i forretningsmiljøet, interne og eksterne faktorer som påvirker MBF Group SAs virksomhet, og for å forbli konkurransedyktig og nå forretningsmålene.

 

Strategiske hovedmål

 • Tredobling av salgsinntektene innen 2026
 • Utvide tilbudet med nye produkter med høyt marginpotensial
 • I år fikk vi konsesjon fra innenriks- og administrasjonsdepartementet (MIAA) til å handle med våpen og ammunisjon
 • Inn på nye utenlandske markeder
 • Utelukkelse av virksomhet utenfor kjernevirksomheten fra konsernet
 • Gradvis reduksjon i driftskostnadene

 

Viktige steg i implementeringen av strategien


 • Utvide nettverket av leverandører og samarbeidspartnere:
  For å sikre et mangfoldig tilbud og konkurransedyktige priser vil selskapet fortsette å utvikle sitt nettverk av leverandører og samarbeidspartnere. Samarbeidet med eksisterende leverandører skal utvides, og det skal søkes etter nye, anerkjente aktører.

 • Diversifisering av produktutvalget:
  I tillegg til de ledende produktkategoriene – matoljer, sukker og urea – vil det bli lagt til nye varer som kan dekke markedets behov. Fra 2. kvartal 2024 vil militære produkter og produkter til bilindustrien bli lagt til sortimentet. Selskapet vil også søke om relevante tillatelser og lisenser.

 • Innføring av innovative logistikkløsninger:
  For å sikre rask og effektiv levering vil selskapet investere i moderne logistikkteknologi, som ruteoptimalisering og lagerhold.

 • Ekspansjon til nye markeder:
  Til tross for fokuset på det polske og europeiske markedet vil selskapet vurdere å ekspandere til andre markeder. Ved å analysere potensielle målmarkeder, forstå lokale forbrukerkrav og -trender og etablere partnerskap med lokale aktører kan man lykkes i nye markeder.

 • Investeringer i markedsføring og promotering:
  For å øke MBF Groups merkevarekjennskap og tiltrekke seg nye kunder vil selskapet investere i markedsføring og salgsfremmende aktiviteter. Dette kan omfatte reklamekampanjer på og utenfor nettet, deltakelse på messer og aktivitet på sosiale medier.

 • Overvåke trender og tilpasse strategier:
  Handels- og råvarebransjen er dynamisk, så det er viktig å følge med på markedstrender, endringer i regelverk og markedsadferd. På bakgrunn av dette vil selskapet raskt tilpasse gjennomføringen av utviklingsstrategien for å forbli konkurransedyktig og møte de skiftende kravene i markedet.

 

Kapitalkrav

På tidspunktet for vedtakelsen av den oppdaterte Utviklingsstrategien 2024 – 2026 ser selskapets styre ikke behov for å subsidiere MBF Group SA i form av en aksjekapitalforhøyelse gjennom utstedelse av aksjer med eller uten fortrinnsrett.

Til tross for det ovennevnte vil det på den kommende ordinære generalforsamlingen bli foreslått å gi styret fleksibilitet til å øke aksjekapitalen ved beslutning (økning innenfor rammen av autorisert kapital). Det forrige mandatet er utløpt og har ikke blitt brukt, men dette er det verktøyet styret i selskapet bør ha i tilfelle en investor eller et plutselig behov for kapital oppstår.

Ovennevnte utelukker heller ikke styrets forsøk på å få en permanent kredittlinje eller et investeringslån fra en forretningsbank eller andre enheter som støtter forretningsutvikling, for eksempel Det polske utviklingsfondet, Det polske byrået for bedriftsutvikling, europeiske fond og andre. (tilskudd, subsidier, gunstige lån).

Ledelsen i MBF Group SA er av den oppfatning at for å øke omfanget og effektiviteten av virksomheten bør selskapet, parallelt med utviklingen av virksomheten, akkumulere enda større kapitalressurser for å kunne bestille et større volum av varer, noe som vil resultere i mye gunstigere innkjøpspriser.

 

Finansielle forutsetninger for 2024 – 2028

Med utgangspunkt i alt det ovennevnte, en kritisk vurdering av de avtalene og kontraktene som er inngått, samt de pågående forhandlingene og arbeidsmøtene, anslår styret i MBF Group SA at en korrekt gjennomføring av utviklingsstrategien for 2024 – 2026 vil gi selskapet følgende økonomiske resultater:

Estimatene ovenfor inkluderer ikke ekstraordinære hendelser (positive og negative) og kontrakter som kan bli realisert etter hvert som omfanget av virksomheten øker, men som i dag er vanskelige å estimere når det gjelder realisering (f.eks. regelmessige leveranser av varer i fartøyskvantum).

Merk: Estimatene ovenfor er ikke en offisiell finansiell prognose, som vil bli publisert i den aktuelle ESPI Current Report hvis det er nødvendig.