Bedriftsdokumenter

Nedenfor finner du de viktigste dokumentene som beskriver selskapets regler, ansvar og fullmakter for de vedtektsfestede organene, samt forholdet mellom dem.

Selskapet er ikke pålagt å anvende prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i henhold til regnskapslovens bestemmelser.

Den 12. april 2024 offentliggjorde styret i MBF Group SA, et selskap med hovedkontor i Warszawa, følgende Selskapets uttalelse om omfanget av utstederens overholdelse av prinsippene for eierstyring og selskapsledelse i vedlegget til vedtak nr. 1404/2023 fra Warszawabørsens styre av 18. desember 2023. «Beste praksis for selskaper som er notert på NewConnect 2024».

 


 

Selskapet vedtar en forretningsmodell og forretningsstrategi som skal ta hensyn til aksjonærenes forventninger og oppfylle interessentenes behov, herunder, i den grad det er hensiktsmessig i forhold til virksomhetens type og omfang, hensyn til ESG-spørsmål.

Selskapet har en åpen og pålitelig informasjonspolitikk og sørger for systematisk og god kommunikasjon med investorer og analytikere.

Representantskapet og styret er avgjørende for at selskapet skal fungere godt, utvikle seg på lang sikt, nå sine strategiske mål og oppnå tilfredsstillende resultater. For å sikre de høyeste standarder for styring og kontroll av selskapet, skal de som beslutter valg av medlemmer til styret og representantskapet, bestrebe seg på å sikre bredde og mangfold i disse organene, blant annet med hensyn til utdanning, kompetanse, yrkeserfaring og kjønn, slik at medlemmene av styret og representantskapet utnevnes med de kvalifikasjoner, den kompetanse og den erfaring som er nødvendig for at disse organene skal kunne utføre sine oppgaver og sitt ansvar på en tilfredsstillende måte.

Styrets og representantskapets medlemmer skal opptre i selskapets interesse, samtidig som de skal ha uavhengige meninger og vurderinger.

Effektiv internkontroll, risikostyring, overvåking av etterlevelse og internrevisjon som er tilpasset selskapets størrelse og virksomhetens art og omfang, er uunnværlige verktøy for det faktiske tilsynet med selskapet.