Nabycie udziałów w spółce Promosalons Polska Sp. z o.o.

Zarząd Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 22 maja 2013 Emitent dokonał zakupu 38 (trzydziestu ośmiu) udziałów o wartości nominalnej 700,00 zł (siedemset złotych) każdy spółki pod firmą „Promosalons Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Promosalons Polska”). Kupione udziały stanowią 48,72% w kapitale zakładowym nabywanej spółki.
Wskazana transakcja jest efektem przedwstępnej umowy nabycia aktywów, o której Emitent informował w Raporcie Bieżącym EBI 28/2013 opublikowanym w dniu 29 kwietnia 2013 roku. W efekcie przeprowadzonego procesu due diligence oraz w toku negocjacji z kontrahentem całkowita cena nabycia udziałów wyniosła 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych). Zakup udziałów został sfinansowany ze środków własnych Emitenta.

Zgodnie ze zweryfikowanymi danymi, na podstawie dokumentów udostępnionych przez firmę, przychody Promosalons Polska za ostatnie cztery lata obrotowe wynoszą jak poniżej:

– 2009 r.: 496.782,88 zł;
– 2010 r.: 487.880,68 zł;
– 2011 r.: 448.318,29 zł;
– 2012 r.: 464.999,49 zł.

Od kwietnia 2013 roku Emitent współpracuje z Promosalons Polska w ramach podpisanej umowy ramowej, o podpisaniu której poinformował w Raporcie Bieżącym EBI 20/2013 opublikowanym w dniu 22 kwietnia 2013 roku.

W opinii Zarządu Emitenta nabycie udziałów będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe realizowane przez Spółkę w przyszłości oraz wzmocni jej pozycję rynkową. Umożliwi wykorzystanie synergii płynącej z działalności obydwu spółek, co powinno zdynamizować dalszy rozwój Emitenta. Spółka uzyska możliwość wykorzystania bazy kontrahentów do zaoferowania swoich usług m.in. w zakresie e-szkoleń, e-konferencji oraz e-learningu, a także innych produktów i usług komplementarnych dla branży międzynarodowych konferencji, targów i szkoleń.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Katarzyna Czub – Członek Zarządu