Zawarcie strategicznej umowy o współpracy inwestycyjnej i handlowej Al-Ali Holdings

17 maja 2023 roku może stać się dniem przełmowym dla naszej spółki. Podpisaliśmy dziś strategiczną umowę ramową o współpracy inwestycyjnej, handlowej oraz zaufania poufności z funduszem kapitałowym pod nazwą Al-Ali Holdings z siedzibą w Dubaju, Emarat Atrium Building, Sheikh Zayed Road, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Umowa określa ramy działania i współpracy między Stronami, a jej celem jest ustalenie wzajemnych praw i obowiązków Stron w celu uregulowania stosunków między nimi.

Fundusz Al-Ali Holdings to grupa międzynarodowych przedsiębiorstw, które obecne są na rynku od ponad 25 lat i działają w obszarze inwestycji oraz obrotu i handlu produktami rolnymi i spożywczymi oraz paliwami, metalami i zaawansowanymi technologiami. Misją Al Ali Holdings jest współpraca z partnerami biznesowymi, w celu realizacji wspólnych projektów przynoszących korzyści, wiedzę i zysk.

 

 

Umowa o współpracy, w części dotyczącej handlu i obrotu towarami, określa, że wspólnym celem jest prowadzenie działalności zarobkowej w zakresie kontraktowania i dostaw paliw płynnych, produktów chemicznych, spożywczych i rolnych (przy czym strony nie wykluczają rozszerzenia katalogu towarów, które mogą być przedmiotem obrotu). W przypadku dostaw towarów realizowanych przez MBF Group SA, Fundusz będzie mógł pełnić funkcję „dawcy kapitału” (np. jako sponsor lub powiernik w ramach udostępnionych środków pieniężnych) w celu sfinansowania transakcji.

Umowa o współpracy, w części dotyczącej inwestycji, określa, iż Strony będą prowadziły wspólne projekty inwestycyjne na terytorium Polski. Pełne zabezpieczenie finansowania wspólnych projektów inwestycyjnych lub proces przejęcia działającego biznesu będzie zagwarantowane od strony kapitałowej przez Al-Ali Holdings. Obowiązkiem Emitenta jest przygotowanie, weryfikacja i pełna obsługa doradcza oraz uczestniczenie w projektach w roli koinwestora. Przygotowane przez Emitenta projekty inwestycyjne i biznesowe będą mogły być realizowane także poza granicami Polski, jeśli strony zaakceptują ich potencjał biznesowy, szacowane zyski i rentowność.

 

 

Zarząd Emitenta informuje, że na mocy prowadzonych rozmów doszło także do kluczowego, a z punktu widzenia finansów Spółki strategicznego, porozumienia w zakresie środków jakimi Strony będą mogły dysponować przy zawieraniu transakcji handlowych oraz inwestycyjnych. Na mocy postanowień Umowy Partner zadeklarował i zobowiązał się, że na moment jej podpisania do dyspozycji Stron będzie budżet w wysokości $60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) dolarów amerykańskich. Środki pieniężne zostaną w całości udostępnione przez Al-Ali Holdings. W szczególnych przypadkach budżet zaakceptowanego projektu inwestycyjnego może zostać powiększony, a do inwestycji lub przejęcia będą mogły przystąpić inne podmioty powiązane z Funduszem.

Ponadto kontrahent oświadczył, że w razie takiego wymogu udzieli spółce MBF Group SA pełnego pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Al-Ali Holdings podczas rozmów i negocjacji, w celu działania we wspólnym interesie Stron.

Końcowym ustaleniem przedmiotu zawartej Umowy jest deklaracja kontrahenta, iż w przypadku sukcesu wspólnych przedsięwzięć gospodarczych lub skutecznej realizacji przejęcia przedsiębiorstwa, Fundusz nie wyklucza bezpośredniej inwestycji w akcje Emitenta z zamiarem inwestycji jako akcjonariusz większościowy. W takim wypadku inwestycja w Spółkę nastąpiłaby na podstawie podwyższenia kapitału zakładowego skierowanego wyłącznie do funduszu Al-Ali Holdings.

Zarząd Emitenta uważa, że zawarcie ww. strategicznej umowy ramowej o współpracy inwestycyjnej i handlowej jest jednym z najważniejszych zdarzeń w dotychczasowej działalności Spółki. Otrzymuje ona gwarancję dostępu do ogromnych, z punktu widzenia Emitenta, środków finansowych w kwocie co najmniej $60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) dolarów amerykańskich na prowadzenie wspólnych projektów handlowych i inwestycyjnych. Dzięki takiemu wsparciu Spółka razem ze swoim partnerem finansowym będzie miała możliwość przeprowadzania transakcji handlowych o bardzo dużym wolumenie jako kupiec i sprzedawca, a nie tylko pośrednik lub broker. Dzięki zawarciu Umowy Spółka będzie miała możliwość zrealizować ambitne plany rozwoju i wzmocnić pozycję na rynku inwestycyjnym oraz w handlu i pośrednictwie, w tym bezpośredniego zakupu i sprzedaży, gdzie można osiągnąć najwyższy zwrot z kapitału.

 

 

Dodatkowo w ocenie Zarządu Spółki partnerstwo strategiczne z funduszem Al-Ali Holdings pozwoli Emitentowi na wykorzystanie wiedzy i zasobów funduszu, umożliwiając firmie dostęp do nowych rynków, technologii i możliwości inwestycyjnych. Współpraca ta umocni również pozycję MBF Group SA na rynku krajowym i zwiększy jej przewagę konkurencyjną. Umowa umożliwia rozwój działalności Emitenta poprzez dostarczenie kapitału i innych niezbędnych zasobów potrzebnych do wsparcia wzrostu. Zarząd szacuje, że wspólne inwestycje i handel umożliwią Spółce poszerzenie bazy klientów i źródeł przychodów, co ostatecznie doprowadzi do skokowego zwiększenia przychodów i zyskowności firmy.