Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii E i dokonaniem ich przydziału

W związku z zakończeniem subskrypcji i dokonaniem przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii E emitowanych na podstawie uchwały nr 15/01/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz planowanym wprowadzeniem akcji zwykłych na okaziciela serii E do obrotu w ASO na rynku NewConnect, Zarząd Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Akcje serii E wyemitowane zostały w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w trybie subskrypcji prywatnej. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 1 lutego 2013 r. Zamknięcie subskrypcji nastąpiło w dniu 4 marca 2013 r.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:
Data przydziału akcji serii E: 4 marca 2013 r.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 48.450.000 (słownie: czterdzieści osiem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożony zapisy: Brak redukcji.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 40.450.000 (słownie: czterdzieści milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii E były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Na akcje serii E złożyła zapis 1 osoba prawna.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Akcje serii E zostały przydzielone 1 (jednej) osobie prawnej.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
Akcje serii E nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:
Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii E wynosi 31.204,60 zł netto, w tym:
a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 30.704,60 zł netto, w tym:
– uzyskanie z KDPW wykazu osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu: 2.000,00 zł,
– taksa notarialna: 7.900,00 zł,
– podatek od czynności cywilnoprawnych: 20.186,60 zł,
– wypisy aktów notarialnych: 618,00 zł,
b koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł netto,
d. koszty promocji oferty: 0,00 zł,
e. opłat sądowych: 500,00 zł.

Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii E zostaną zaliczone do kosztów finansowych.

Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Katarzyna Czub – Członek Zarządu